Verkoopsvoorwaarden

 • Elke bestelling bij Bobo Bowls is onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.
 • Aanbiedingen van Bobo Bowls zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Bobo Bowls of bij begin van de uitvoering.
 • Bobo Bowls heeft het recht alle prijzen te herzien indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie of grondstoffen, in de lonen of in één of meerdere bestanddelen van de kostprijs.
 • De prijzen van Bobo Bowls zijn, behoudens anders vermeld exclusief verzendkosten.
 • Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Bobo Bowls uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur.  Bij gebrek aan een uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de factuur is de factuur contant betaalbaar.Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met rente wegens verzuim gelijk aan 1% per maand waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Wanneer Bobo Bowls binnen de 8 dagen na aanmaning nog steeds geen betaling heeft ontvangen is bovendien en van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van de bijkomende nadelen,administratie-en andere kosten ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde factuurbedragen,met een minimum van € 25 (=1.008 BEF) verschuldigd. In zoverre de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, kan Bobo Bowls alle leveringen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten. Dit recht geldt zelfs wanneer de klant de opgeschorte levering reeds heeft betaald.
 • Alle geleverde producten blijven eigendom van Bobo Bowls tot volledige betaling van de hoofdsom,interesten,kosten en belastingen. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van Bobo Bowls. Bij niet betaling kan Bobo Bowls tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving 8 dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om over te gaan tot de terugname van bij de klant geleverde goederen die eigendom zijn gebleven van Bobo Bowls, en om terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.
 • Bobo Bowls heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van Bobo Bowls.
 • Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige algemene verkoopvoorwaarden integraal van toepassing blijven.Alle daarbijhorende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.
 • Het vermelden van leveringstermijnen houdt slechts een aanwijzing in. Een vertraging kan in geen geval tot betaling van schadevergoeding tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven. Bobo Bowls behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 • Behoudens anders is gestipuleerd zal de klant zijn klachten binnen de 8 dagen na levering overmaken aan Bobo Bowls. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. De waarborg van Bobo Bowls beperkt zich in ieder geval tot de vervanging van de goederen en indien dit niet mogelijk is tot de terugbetaling van de betaalde prijs. In geen geval zal Bobo Bowls kunnen aansprakelijk zijn voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of door een nalatigheid.
 • Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Niet-aanvaarding van deze annulering moet door Bobo Bowls schriftelijk worden medegedeeld binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van deze annulering.
 • Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van overeenkomsten daaruit afgeleid, worden beheerst door het Belgsich recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Bobo Bowls behoren.
 • De overeenkomsten tussen Bobo Bowls en al haar klanten worden beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 • Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gegeven door Bobo Bowls.

Algemeen

Deze website werd gecrëerd en wordt beheerd door Bobo Bowls, Dendermondesteenweg 336, 9070 Destelbergen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Ondernemingsnummer: BTW BE0469.106.648.

De website en de informatie die er zich op bevindt mogen worden gebruikt op voorwaarde dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden volledig worden nageleefd. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met hiernavolgende voorwaarden.
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Bobo Bowls levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en up to date mogelijk is. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Bobo Bowls kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onjuistheden of onvolkomenheden of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op de site.
Mocht weergegeven informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevatten of mocht er informatie die de gebruiker op onze website mag verwachten, ontbreken, dan engageert Bobo Bowls zich ertoe om dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat zij van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht door de gebruiker. Deze laatste kan zijn opmerkingen per e-mail doorgeven aan onze webmaster.

Aansprakelijkheid

Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout en oorzakelijk verband met eventuele daaruit ontstane schade kan Bobo Bowls niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.
Bobo Bowls kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker.
Bobo Bowls kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen.

Onderbrekingen en comptabiliteit

Bobo Bowls doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van deze website, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onderbrekingen of slechte werking van de website.

Bobo Bowls biedt geen garantie betreffende de comptbiliteit van de files die zich op de website bevinden met de infrastructuur van de gebruiker. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat zij/hij over de geschikte IT-apparatuur en de nodige software, inclusief beveiligingssoftware (bvb. firewalles, antivirus) beschikt. Bobo Bowls is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die de gebruiker zou lijden ten gevolge van de toegang tot of het gebruik van de website.

Links naar websites beheerd door derden

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend op deze website geplaatst ter informatie van de gebruiker. Bobo Bowls geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Een link naar de website van een derde betekent niet dat Bobo Bowls met deze derde samenwerkingsakkoorden heeft afgesloten of dat Bobo Bowls de informatie op dergelijke websites goedkeurt. Bobo Bowls kan evenmin aansprakelijk gesteld worden van enige schade die het gevolg is van de toegang tot en het gebruik van de websites die beheerd worden door derden en die via dergelijke link toegankelijk zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Bobo Bowls of rechthebbende derden. De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek, dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van Bobo Bowls of de rechthebbende derden tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. De gebruiker heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker van deze website verbindt er zich o.m. toe:

 1. de informatie op deze website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
 2. geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, gewijzigd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
 3. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
 4. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 5. de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.

Bobo Bowls behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Revisie 01/10/2019

CONTACT

Dendermondesteenweg 336
9070 Destelbergen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T 0475 222 333

OPEN

maandag tot vrijdag:
doorlopend van 9u30 tot 15u00

GESLOTEN

zaterdag, zondag en feestdagen

BESTELLEN / AFHALEN

Bestellen en afhalen kan in Bobo Bowls tot 15u00. Na 15u00 kan je uw bestelling afhalen in Chaflo.
Op woensdag is Chaflo gesloten.
Facebook
Site by Modulo